Składowisko odpadów w Giebni

Nazwa zakładu i informacje ogólne:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giebni, gmina Pakość.

Składowisko powstało na zdegradowanych przemysłowo terenach w sąsiedztwie tzw. „białych mórz” tj. stawów odpadów posodowych Janikowskich Zakładów Sodowych „Janikosoda Ciech”. Do 2002 roku eksploatowana była kwatera nr I, obecnie zrekultywowana i przygotowana do eksploatacji po zamknięciu eksploatowanej kwatery nr II.
Od 2002 roku składowisko funkcjonuje jako obiekt zmodernizowany. W ramach modernizacji wykonano rekultywację istniejącego składowiska tj. kwatery nr I oraz wykonano kwaterę nr II.

Na zasadniczą część składowiska w Giebni składają się obecnie dwie kwatery: kwatera nr I – zrekultywowana oraz kwatera nr II, aktualnie eksploatowana.

Przyjmowanie odpadów na składowisko odbywa się w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
Przyjmowanie odpadów na PSZOK odbywa się w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00.

Właściciel instalacji:
Urząd Miejski w Pakości.

Zarządzającym jest:
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 14.

Osoba kontaktowa:
Kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami inż. Piotr Szal
telefon kontaktowy 52 564 29 35

Rodzaj prowadzonej działalności:

 • PRZETWARZANIE ODPADÓW
  odzysk w procesie R12 surowców wtórnych: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne,
  odzysk na składowisku odpadów w procesie R5 oraz R3: budowa skarp, stosowanie warstw izolacyjnych z odpadów inertnych, budowa dróg technologicznych, wykonywanie okrywy rekultywacyjnej,
  odzysk na kompostowni pryzmowej w procesie R3: kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych,
  unieszkodliwianie odpadów w procesie składowania D5: składowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi oraz decyzją udzielającą pozwolenia zintegrowanego,
 • ZBIERANIE/MAGAZYNOWANIE ODPADÓW
 • WYTWARZANIE ODPADÓW
 • PSZOK
 • USŁUGI ZWIĄZANE Z KRUSZENIEM I MIELENIEM ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Zasady przyjmowania odpadów:

FIRMY:
Przyjmowanie odpadów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Przedsiębiorca dostarczający odpady zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia.

Firmom dostarczającym większe ilości odpadów proponujemy podpisanie umowy o stałej współpracy. Przedsiębiorcy nie mogą dostarczać niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać:

 • informację na temat kodu odpadu, który będzie przekazywany do P.U.G. Sp. z o.o. – składowisko odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska
  z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów U. 2014 poz. 1923);
 • charakterystykę odpadów i testy zgodności (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach Dz.U. 2015 poz. 1277);
 • kopię NIP;
 • kopię REGON;
 • imię i nazwisko oraz pełnione stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu.

DOSTAWCY INDYWIDUALNI
Przyjmowanie odpadów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Dostawca dostarczający odpady zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie składowiska odpadów w m. Giebnia. Dostawcy indywidualni nie mogą dostarczać niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Mieszkańców Gminy Pakość zachęcamy do korzystania
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giebni.

Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

Decyzja

Zmiana pozwolenia

Badania w celu analizy struktury i składu zdeponowanych odpadów na Składowisku w Giebni – 02.2021 r.

Badania

Zadzwoń do nas

Adres:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14
Kujawsko-Pomorskie

Numery kontaktowe:

Dane firmowe:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14

^

NIP 556-000-42-66
REGON 090052136

Copyright © 2020 - 2023 PUG Pakość Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: Smart-Template