O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych zostało powołane 1 października 1990 r. uchwałą Zarządu Gminy w Pakości. Pierwsza siedziba mieściła się w Pakości przy ulicy Lipowej 13, a pierwszym dyrektorem został Pan Andrzej Puszczykowski. Kolejnymi dyrektorami byli Pan Maciej Piasecki, Pan Janusz Kamiński, Pan Krzysztof Jankowski, Pan Maciej Wojtysiak oraz Pan Wiesław Nurski. Obecnie funkcję prezesa zarządu pełni Pan mgr inż. Krzysztof Jankowski.

Działając na podstawie ustawy z 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w porozumieniu z Radą Miejską w Pakości podjęto starania o przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego. Po dokonaniu wyceny przedsiębiorstwa i zakończeniu negocjacji samorządu pracowniczego przystąpiono do procedur związanych z wpisaniem przedsiębiorstwa do rejestru spółek prawa handlowego.

Dnia 1 lutego 1992 r. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych zostało zarejestrowane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 1993 r. na podstawie wyżej powołanej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstwa, zatrudnienie wynosiło 21 1/2 etatu , z czego 8 1/2 etatu stanowili pracownicy umysłowi a 13 etatów pracownicy fizyczni. Na przestrzeni lat skala zatrudnienia była różna. W niektórych latach zatrudnionych było nawet do 67 pracowników.

Na dzień dzisiejszy spółka zatrudnia 65 osób.
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. na podstawie umowy zawartej z Gminą Pakość administruje nieruchomościami należącymi do zasobu nieruchomości Gminy Pakość. Zarządzanie to polega m. in. na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym i zgodnym z jej przeznaczeniem.

mgr inż. Krzysztof Jankowski
telefon 52 351 85 20

telefon 52 351 85 20 wewn. 25

Kierownik Sebastian Grobelny
telefon 52 351 85 20 wewn. 13

Kierownik Henryk Waszak
telefon 52 351 85 20 wewn. 23

Mateusz Mendelewski
telefon 52 564 29 35 

Główny księgowy mgr Marek Szymborski
telefon 52 351 85 20 wewn. 22

rozliczenia i płace wewn. 11

windykacja Wspólnot Mieszkaniowych wewn. 19

mgr Joanna Skunicka
telefon 52 351 85 20 wewn. 10

telefon 52 351 85 20 wewn. 18

Przedsiębiorstwo bierze również udział w przetargach na wykonywanie prac remontowo-budowlanych oraz usług komunalnych. Wśród ważniejszych przetargów, które spółka wygrała można wymienić:

● budowę kolektora sanitarnego wraz z przepompownią ścieków na terenie miasta Pakość;
● budowę budynku socjalnego w Węgiercach;
● akcja zima na terenie miasta i gminy Pakość;
● odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość;
● budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”;
● przebudowa targowiska miejskiego „Mój Rynek”.

Przedsiębiorstwo bierze również udział w przetargach na wykonywanie prac remontowo-budowlanych oraz usług komunalnych. Wśród ważniejszych przetargów, które spółka wygrała można wymienić:

● budowę kolektora sanitarnego wraz z przepompownią ścieków na terenie miasta Pakość;
● budowę budynku socjalnego w Węgiercach;
● akcja zima na terenie miasta i gminy Pakość;
● odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość;
● budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”;
● przebudowa targowiska miejskiego „Mój Rynek”.

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. posiada również w eksploatacji:

1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Giebni
2. Sieć wodociągową na terenie miasta i gminy Pakość
3. Oczyszczalnię ścieków komunalnych w Kościelcu
4. Stacje uzdatniania wody:
– Pakość ul. Jankowska 29
– Pakość ul. Inowrocławska 12
– Kościelec
– Ludkowo – stacja rezerwowa, obecnie wyłączona z eksploatacji
5. Kotłownie centralnego ogrzewania:
– Pakość ul. Jankowska 37
– Pakość ul. Inowrocławska 12
– Pakość ul. Inowrocławska 14
– Pakość ul. Fabryczna 2
– Pakość ul. Mieleńska 18

Szczegółowe informacje

Sieć wodociągowa, odprowadzanie ścieków, opłaty

Sieć kanalizacyjna

Sieć ciepłownicza

Zespół utrzymania nieruchomości

Transport i sprzęt

Składowisko odpadów komunalnych

Zadzwoń do nas

Adres:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14
Kujawsko-Pomorskie

Numery kontaktowe:

Dane firmowe:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
88-170 Pakość
ul. Inowrocławska 14

^

NIP 556-000-42-66
REGON 090052136

Copyright © 2020 - 2023 PUG Pakość Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: Smart-Template