Leasing operacyjny używanego samochodu ciężarowego do zbiórki i przewozu odpadów komunalnych

Przedmiot zamówienia: Leasing operacyjny używanego samochodu ciężarowego do zbiórki i przewozu odpadów komunalnych
Rodzaj zamówienia: dostawa
Tryb: przetarg nieograniczony
05092016_Ogłoszenie-o-zamówieniu
05092016_SIWZ
05092016_formularz-ofertowy
05092016_oświadczenie-dot.-wykluczenia
05092016_oświadczenie-dot.-przynależności-do-grupy-kapitałowej
05092016_pytania-i-odpowiedzi
05092016_pytanie-i-odpowiedź

Na podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:
05092016_Otwarcie-ofert

W zakresie złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczącego wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie w powyższej kwestii:
05092016_art.-24-ust.-1-pkt-23-wykluczenie

05092016_Zawiadomienie-o-wyborze-oferty
05092016_Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia