Zawieszenie funkcjonowania składowiska odpadów w Giebni

Z dniem 20.05.2024r. zawiesza się funkcjonowanie Składowiska Odpadów w Giebni. Na Składowisku funkcjonować będzie jedynie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK