Składowisko w Giebni przebadane

Wpłynęło sprawozdanie z badań przeprowadzonych w celu analizy struktury i składu zdeponowanych odpadów na Składowisku odpadów w Giebni, które nie ujawniły składowania stałych odpadów niebezpiecznych oraz innych nie ujętych w decyzji posiadanej przez Przedsiębiorstwo.

Badania