Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB95

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ – Przesłanki wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ – Spełnienie warunków udziału
Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi I

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty