Leasing operacyjny fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Przedmiot zamówienia: Leasing operacyjny fabrycznie nowej ładowarki kołowej
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb: Przetarg nieograniczony

13122016_Ogłoszenie-o-zamówieniu
13122016_SIWZ
13122016_Formularz-ofertowy
13122016_Załącznik-nr-2-oświadczenie-dot.-wykluczenia-z-postępowania
13122016_Załącznik-nr-3-oświadczenie-dot.-przynależności-do-grupy-kapitałowej

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków technicznych maszyny, wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Dział I- Opis przedmiotu zamówienia).

13122016_Pytania-i-odpowiedzi
13122016_Pytanie-i-odpowiedź-nr-2
13122016_Pytanie-i-odpowiedź-nr-3

W związku z faktem, że Zamawiający wymaga złożenia oferty z podaniem cen w walucie polskiej (PLN), należy uwzględnić stopę procentową rynku międzybankowego WIBOR 1M.

13122016_Pytanie-i-odpowiedź-nr-4
13122016_Pytanie-i-odpowiedź-nr-5
13122016_Pytanie-i-odpowiedź-nr-6
13122016_Pytanie-i-odpowiedź-nr-7
13122016_Pytanie-i-odpowiedź-nr-8
13122016_Pytanie-i-odpowiedź-nr-9

Na postawie art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:

13122016_Informacje-z-otwarcia-ofert

W zakresie złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczącego wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie w powyższej kwestii:

13122016_Art.24-ust.1-pkt-23-wykluczenie

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się Zawiadomienie o wyborze oferty:

13122016_Zawiadomienie-o-wyborze-oferty
13122016_Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia