Składowisko

 1. Nazwa zakładu i informacje ogólne:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Giebni, gmina Pakość. Składowisko powstało na zdegradowanych przemysłowo terenach w sąsiedztwie tzw. „białych mórz” tj. stawów odpadów posodowych Janikowskich Zakładów Sodowych „Janikosoda Ciech”. Do 2002 roku eksploatowana była kwatera nr I, obecnie zrekultywowana
i przygotowana do eksploatacji po zamknięciu eksploatowanej kwatery nr II. Od 2002 roku składowisko funkcjonuje jako obiekt zmodernizowany. W ramach modernizacji wykonano rekultywację istniejącego składowiska tj. kwatery nr I oraz wykonano kwaterę nr II. Na zasadniczą część składowiska
w Giebni składają się obecnie dwie kwatery: kwatera nr I – zrekultywowana oraz kwatera nr II, aktualnie eksploatowana.
Przyjmowanie odpadów na składowisko odbywa się
w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Przyjmowanie odpadów na PSZOK odbywa się w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty
w godzinach od 7:00 do 13:00.

 

Właściciel instalacji:

Urząd Miejski w Pakości.

 

Zarządzającym jest:

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 14.

 

Osoba kontaktowa:

 • Kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami inż. Piotr Szal
 • telefon kontaktowy (52) 564 29 35

Rodzaj prowadzonej działalności:

 • PRZETWARZANIE ODPADÓW
 • odzysk w procesie R12 surowców wtórnych: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne,
 • odzysk na składowisku odpadów w procesie R5 oraz R3: budowa skarp, stosowanie warstw izolacyjnych z odpadów inertnych, budowa dróg technologicznych, wykonywanie okrywy rekultywacyjnej,
 • odzysk na kompostowni pryzmowej w procesie R3: kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych,
 • unieszkodliwianie odpadów w procesie składowania D5: składowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach
  i aktami wykonawczymi oraz decyzją udzielającą pozwolenia zintegrowanego,
 • ZBIERANIE/MAGAZYNOWANIE ODPADÓW
 • WYTWARZANIE ODPADÓW
 • PSZOK
 • USŁUGI ZWIĄZANE Z KRUSZENIEM I MIELENIEM ODPASDÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Zasady przyjmowania odpadów:

FIRMY:

Przyjmowanie odpadów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Przedsiębiorca dostarczający odpady zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia.

Firmom dostarczającym większe ilości odpadów proponujemy podpisanie umowy o stałej współpracy. Przedsiębiorcy nie mogą dostarczać niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać:

 • informację na temat kodu odpadu, który będzie przekazywany do P.U.G. Sp. z o.o. – składowisko odpadów, zgodnie
  z katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska
  z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów
  U. 2014 poz. 1923);
 • charakterystykę odpadów i testy zgodności (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach Dz.U. 2015 poz. 1277);
 • kopię NIP;
 • kopię REGON;
 • imię i nazwisko oraz pełnione stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu.

DOSTAWCY INDYWIDUALNI

Przyjmowanie odpadów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Dostawca dostarczający odpady zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie składowiska odpadów w m. Giebnia. Dostawcy indywidualni nie mogą dostarczać niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Mieszkańców Gminy Pakość zachęcamy do korzystania
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giebni.

 


Przedsiębiorstwo Usług Gminnych wystąpiło z wnioskiem o przyznanie grantu dotyczącego modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo planuje wykonać zadaszenie w miejscu kumulowania odpadów gromadzonych selektywnie, zakup dodatkowych sztuk kontenerów dla odpowiedniej segregacji odpadów, rozbudowę monitoringu, zakup tablic informacyjnych oraz rozbudowę ścieżki edukacyjnej.

 

Modernizacja stacji recyklizacji i przeładunku oraz akcja edukacyjna pozwolą zachęcić mieszkańców do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, a tym samym spowoduje to wzrost ilości tych odpadów a zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych.

 


Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. przyjmuje zużyte opony o
kodzie 160103 w następujących cenach:

 • opony z samochodów osobowych 50 zł netto
 • opony z samochodów ciężarowych 100 zł netto
 • opony maszyn specjalistycznych np. ciągniki i inne maszyny rolnicze 150 zł netto
 • zanieczyszczone innymi odpadami 200 zł netto
 • zmieszane opony ciężarowe i osobowe 250 zł netto

 

 

 

 

Wykonanie ogrodzenia kwatery z siatki leśnej co ograniczy przedostawanie się odpadów na sąsiednie pola i ulicę.