Przetarg nieograniczony – Leasing operacyjny fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Przedmiot zamówienia: Leasing operacyjny fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Tryb: Przetarg nieograniczony

 

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków technicznych maszyny, wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Dział I- Opis przedmiotu zamówienia).

W związku z faktem, że Zamawiający wymaga złożenia oferty z podaniem cen w walucie polskiej (PLN), należy uwzględnić stopę procentową rynku międzybankowego WIBOR 1M.

 

Na postawie art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje następujące informacje:

W zakresie złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczącego wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie w powyższej kwestii:

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się Zawiadomienie o wyborze oferty: