Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Usługa dostarczenia i pełnej obsługi serwisowej maszyny sortującej odpady komunalne oddanej w dzierżawę na Składowisko Odpadów Komunalnych w Giebni w gminie Pakość


Numer ogłoszenia: 6380 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. , ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3518520, faks 52 3518520.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pugpakosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy.


II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dostarczenia i pełnej obsługi serwisowej maszyny sortującej odpady komunalne oddanej w dzierżawę na Składowisko Odpadów Komunalnych w Giebni w gminie Pakość..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenie i pełnej obsługi serwisowej maszyny sortującej odpady komunalne oddanej w dzierżawę na Składowisko Odpadów Komunalnych w Giebni w gminie Pakość, na okres 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Płatności będą następowały za okresy miesięczne na podstawie wystawiany przez Wykonawcę faktur VAT z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego.

1.    Opis warunków technicznych

 • masa całkowita do 20 ton
 • pojemność leja do 6 m3
 • szerokość pasa transmisyjnego do 1,1 m
 • wysokość transportowa do 4,5 metra
 • wydajność nie mniej niż 10 ton/ godzinę
 • jednostka napędowa diesel
 • moc silnika do 85 KW
 • maszyna powinna być wyposażona w szczotkę do czyszczenia bębna
 • sito o średnicy nie większej niż 1,1m i długości do 4,1m oraz wymiarach oczek 25 mm x 25 mm
 • maszyna musi być sprawna technicznie i posiadać stosowną dokumentację techniczną w języku polskim
 • urządzenie powinno być mobilne- mobilność kołowa

2.    Pozostałe informacje

 • termin dostarczenia na składowisko odpadów komunalnych w Giebni w gminie Pakość i uruchomienia maszyny: 7 dni od podpisania umowy
 • wykonawca dokona uruchomienia maszyny i przeprowadzi szkolenie w zakresie jej obsługi w dniu dostawy
 • w dniu dostarczenia maszyny zamawiający sprawdzi sprawność techniczną i mobilność urządzenia,
 • z wykonanych czynności zostanie sporządzony stosowny protokół przekazania maszyny z uwzględnieniem uwag obu stron
 • wykonawca zobowiązany jest do pełnej obsługi serwisowej tj. będzie wykonywał przeglądy okresowe, naprawy, wymieniał zużyte części (w tym sita) i zapewni serwis w przypadku awarii w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii oraz udzielał stosownych konsultacji
 • w razie skomplikowanej awarii lub konieczności dłuższej, tzn. trwającej dłużej niż 3 dni robocze naprawy, wykonawca zobowiązany będzie do doraźnego zapewnienia zamawiającemu ciągłości pracy lub pokrycia kosztów i utraconych korzyści oszacowanych przez zamawiającego
 • koszty napraw obciążają wykonawcę, z wyjątkiem konieczności usunięcia awarii spowodowanych eksploatacją przez zamawiającego niezgodną z zaleceniami i dokumentami przedłożonymi przez wykonawcę
 • po zakończeniu umowy wykonawca odbierze za pokwitowaniem przedmiotową maszynę z miejsca dostawy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.41.10.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.


III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zawartego w pkt 6 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zawartego w pkt 6 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zawartego w pkt 6 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zawartego w pkt 6 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zawartego w pkt 6 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pugpakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 14; 88-170 Pakość pokój 117.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2011 godzina 09:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 14; 88-170 Pakość pokój 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie