Dostawa oleju opałowego

Na skutek rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w dniu 11 października 2010 roku została zawarta umowa na dostawy oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość z następującym wykonawcą:


TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o.
ul. Toruńska 186; 62-600 Koło
BAZA PALIW- PIOTRKÓW KUJAWSKI
ul. Dworcowa 39; 88-230 Piotrków Kuj.


Informacja o wyniku postępowania

Dot.: przetargu nieograniczonego: Dostawa oleju opałowego

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2010 roku w postępowaniu brały udział następujące firmy:

 1. Oferta nr 1 - Zakład Usługowo- Handlowy NAFTOHURT- Jerzy Sasiński
  ul. Warszawska 58; 62-610 Sompolno

 2. Oferta nr 2 - TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o.
  ul. Toruńska 186; 62-600 Koło
  STACJA PALIW - PIOTRKÓW KUJAWSKI
  ul. Dworcowa 39; 88-230 Piotrków Kuj.

Kryterium oceny w przedmiotowym postępowaniu jest 100% cena.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 (Wykonawca: Zakład Usługowo- Handlowy NAFTOHURT) została odrzucona. Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie XII. Opis sposobu obliczenia ceny został dodatkowo wyjaśniony w postaci informacji umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Konsekwencją odrzucenia oferty nr 1 (Wykonawca: Zakład Usługowo- Handlowy NAFTOHURT) jest fakt, że oferta nr 2 (Wykonawca: TRANS - KOL PALIWA Sp. z o.o.) jako jedyna podlegała ocenie merytorycznej. Na podstawie art. 91 wybrano ofertę nr 2. Cena zaoferowana przez wykonawcę obejmuje 70,01 PLN rabatu od ceny producenta netto za każde 1 000 litrów oleju opałowego wg cennika publikowanego na stronach internetowych producenta w dniu dostawy. W sumie liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę TRANS- KOL PALIWA Sp. z o.o. wyniosła 100 pkt na 100 możliwych do uzyskania.

W związku z powyższym umowa z Wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI wspomnianej ustawy.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT PROGOWYCH- art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14; 88-170 Pakość

Tel./fax: 052 35-18-520

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę oleju opałowego

Kod CPV: 09.13.51.00-5

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 14 w pokoju nr 117 w godz. 7:00-15:00 lub pobrać ze strony internetowej: www.pugpakosc.pl

Opis Przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego w ilości ok. 25 000 litrów dla kotłowni w Szkole Podstawowej w Kościelcu w gminie Pakość, na sezon grzewczy 2010/2011. Koszt transportu oraz tankowania 5 zbiorników o poj. 1 m3 każdy, Dostawca wliczy w cenę oleju. W związku z ograniczoną możliwością magazynowania Zamawiający przewiduje 5 terminów dostaw. Poszczególne dostawy będą realizowane przez Dostawcę po telefonicznym oraz kasowym zgłoszeniu zapotrzebowania na olej opałowy przez Zamawiającego. Każda dostawa przedmiotu zamówienia poświadczona będzie przez Dostawcę atestem producenta. Realizacja poszczególnych zamówień nastąpi w terminie do 8 godzin od chwili ich złożenia.

Pracownik upoważniony do kontaktów:

Ilona Szymborska pok. 117 tel. 052 35-18-520 wew. 14

 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
 • Termin realizacji zamówienia: okres grzewczy 2010/2011.

Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
 2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
 3. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 4. Zaakceptowany wzór umowy,
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w przypadku wykonawców występujących wspólnie, składa każdy z wykonawców),
 6. Pisemne oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu (w przypadku wykonawców występujących wspólnie, składa każdy z wykonawców) lub zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS w w/w sprawie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.
 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Oceny spełnienia warunków dokona komisja przetargowa powołana do oceny ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
 • Oferty należy przesyłać do dnia 30.09.2010 roku.

na adres: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14; 88-170 Pakość

lub dostarczyć osobiście do siedziby Przedsiębiorstwa (adres j.w.) pokój nr 117.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (nie więcej niż 1 zamówienie w okresie 1 miesiąca od realizacji ostatniej dostawy na max 4 000 litrów oleju opałowego).

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pakość, dnia 20.09.2010 r.


23.09.2010 r. Odpowiedź na zapytanie:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego wyjaśniam, że nastąpiła omyłka pisarska w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych w treści SIWZ zachodzą następujące zmiany:

1. W punkcie XII SIWZ- Opis sposobu obliczenia ceny:

było:

CP= cena producenta netto 1 000 litrów oleju opałowego wg cennika publikowanego na stronach internetowych producenta

jest:

CP= cena producenta netto 1 000 litrów oleju opałowego wg cennika publikowanego na stronach internetowych producenta w dniu dostawy

 

2. W art. § 3 pkt. 1 wzoru umowy :

było:

CP= cena producenta netto 1 000 litrów oleju opałowego wg cennika publikowanego na stronach internetowych producenta

jest:

CP= cena producenta netto 1 000 litrów oleju opałowego wg cennika publikowanego na stronach internetowych producenta w dniu dostawy.


24.09.2010 r. UWAGA ! WYJAŚNIENIE

W związku z zapytaniem telefonicznym jednego z oferentów uprzejmie informuję, że przy ustalaniu ceny oferty na dostawę oleju opałowego należy podać we wzorze ofertowym następujące dane:

 1. CP= nazwa producenta oleju; cena producenta netto 1 000 litrów oleju opałowego wg cennika publikowanego na stronach internetowych producenta zostanie podstawiona do wzoru w dniu każdorazowej dostawy już po podpisaniu umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana;
 2. Marżę lub rabat oferowany przez Wykonawcę.

W przypadku wystąpienia tego samego producenta oleju we wszystkich ofertach, jedynym kryterium branym pod uwagę będzie wysokość marży lub udzielonego rabatu. Uwaga: „W przypadku wystąpienia cen różnych producentów oleju ceną przyjętą do porównania ofert będzie cena ogłoszona na stronie internetowej danego producenta w dniu otwarcia ofert” zamieszczona w druku ofertowym ma na celu rozstrzygnięcie wątpliwości w momencie wybierania najkorzystniejszej oferty jedynie w przypadku wystąpienia różnych producentów, a co za tym idzie różnych cen oleju w dniu każdorazowej dostawy. Umożliwi to porównanie ofert poprzez ustalenie ceny różnych producentów oleju w dniu otwarcia ofert przyjętym umownie jako dzień dostawy.