Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na podstawie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez zamawiającego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Numer ogłoszenia: 72928 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. , ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3518520, faks 52 3518520.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.pugpakosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o. ze 100% udziałem Gminy.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na podstawie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez zamawiającego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na podstawie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez zamawiającego.

Wykonawca udzieli leasingu operacyjnego Przedsiębiorstwu Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości na następujących warunkach:

 • Czas trwania leasingu (okres leasingu): 60 miesięcy
 • Opłata wstępna: 20% wartości ciągnika netto
 • Wartość końcowa: 1% wartości ciągnika netto
 • Przewidziana opcja wykupu z prawem pierwokupu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej
 • Leasing udzielony będzie w walucie polskiej
 • Spłata rat leasingowych w równych ratach miesięcznych o stałym oprocentowaniu
 • Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia wliczone w raty leasingowe (OC, AC)
 • Wykonawca dołączy do oferty szczegółowy harmonogram spłat rat leasingowych (tj. wartość początkową, wartość końcową, wysokość rat leasingowych wraz z oprocentowaniem oraz łączną wartość umowy brutto wraz z wykupem przedmiotu leasingu przez Zamawiającego po upływie okresu leasingu- 60 miesięcy).

Opis warunków technicznych ciągnika

 • Ciągnik rolniczy spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
 • Rok produkcji 2011
 • Masa ciągnika bez obciążników- min. 3750 kg
 • Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej od 60 do 70 KM
 • Liczba cylindrów 4
 • Pojemność skokowa od 4150 do 4200 cm3
 • Napęd 4WD
 • Norma emisji spalin Euro III
 • Sprężarka z instalacją sterowania hamulcami przyczep- jednoobwodowy i dwuobwodowy hamulec pneumatyczny
 • Rozdzielacz na wyjścia hydrauliczne min. 7 szt.
 • Skrzynia biegów synchronizowana 10/2
 • Układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem
 • Hamulce hydrauliczne tarczowe mokre
 • Sprzęgło dwustopniowe tarczowe suche
 • Tylny wał odbioru mocy 540 obr/min
 • Zaczep transportowy przesuwany automatycznie
 • Konsola zaczepu Piton Fix
 • Listwa do przyczep jednoosiowych
 • Koła przednie 12,4R-24
 • Koła tylne 16,9R-30
 • Tylny trójpunktowy układ zawieszenia - dźwignie hakowe CBM kat. II- udźwig podnośnika min. 26 kN
 • Przedni Trzypunktowy Układ Zawieszenia (TUZ)- udźwig min. 1,5 kN
 • Wydajność pompy hydraulicznej min. 40 l/min
 • Skrzynia biegów 40 km/h
 • Zewnętrzne sterowanie hydrauliką
 • Kolor nadwozia- czerwony
 • Kabina kierowcy z ogrzewaniem i wentylacją
 • Obciążniki na koła tylne min. 150 kg
 • Pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych
 • Homologacja- 2 osoby (kierowca + pasażer).

Pozostałe informacje

 • Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony ciągnik, której ważność rozpocznie się od daty dostawy tj. daty protokołu przekazania ciągnika.
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania pełnej obsługi serwisowej w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanymi w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi.
 • Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych gwarancją producenta.
 • Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe.
 • Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą najpóźniej do dnia 1 czerwca 2011 roku.
 • Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego eksploatacji bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.
 • Wykonawca zapewni szkolenie obsługi dla Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego.
 • Wykonawca wraz z ciągnikiem przekaże: świadectwo homologacji, kartę ciągnika, książkę serwisową, instrukcję obsługi w języku polskim.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.37.00.00-3, 66.14.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2011.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.    ogólne warunki umowy leasingu i harmonogram spłat rat leasingowych
2.    certyfikat zgodności CE
3.    gwarancje, wykaz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pugpakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość (pokój 117).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina 09:30, miejsce: ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość (pokój 102).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Protokół przekazania

 


Zapytanie i odpowiedź na zapytanie

Zapytanie 2 i odpowiedź na zapytanie