Dostarczenie i pełna obsługa serwisowa maszyny kompaktującej odpady komunalne oddanej w dzierżawę na Składowisko Odpadów Komunalnych w Giebni w gminie Pakość

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyniku postępowania

Pakość: Dostarczenie i pełna obsługa serwisowa maszyny kompaktującej odpady komunalne
oddanej w dzierżawę na Składowisko Odpadów Komunalnych w Giebni w gminie Pakość

Numer ogłoszenia: 6372 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. , ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3518520, faks 52 3518520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pugpakosc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie i pełna obsługa serwisowa maszyny kompaktującej odpady komunalne oddanej w dzierżawę na Składowisko Odpadów Komunalnych w Giebni w gminie Pakość.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i pełna obsługa serwisowa maszyny kompaktującej odpady komunalne oddanej w dzierżawę na Składowisko Odpadów Komunalnych w Giebni w gminie Pakość, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Płatności będą następowały za okresy miesięczne na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT z terminem płatności nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego. 1. Opis warunków technicznych 1) Rok produkcji- min. 2006 2) Moc silnika- min. 120 KW 3) Pojemność łyżki- min. 3,5 m3 4) Waga całkowita pojazdu- min. 18 t 5) Urządzenie powinno być mobilne- mobilność kołowa 2. Pozostałe informacje 1) termin dostarczenia na składowisko odpadów komunalnych w Giebni w gminie Pakość i uruchomienia maszyny: 7 dni od podpisania umowy 2) wykonawca dokona uruchomienia maszyny i przeprowadzi szkolenie w zakresie jej obsługi w dniu dostawy 3) w dniu dostarczenia maszyny zamawiający sprawdzi sprawność techniczną i mobilność urządzenia, 4) z wykonanych czynności zostanie sporządzony stosowny protokół przekazania maszyny z uwzględnieniem uwag obu stron 5) wykonawca zobowiązany jest do pełnej obsługi serwisowej tj. będzie wykonywał przeglądy okresowe, naprawy, wymieniał zużyte części i zapewni serwis w przypadku awarii w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii oraz udzielał stosownych konsultacji 6) w razie skomplikowanej awarii lub konieczności dłuższej, tzn. trwającej dłużej niż 3 dni robocze naprawy, wykonawca zobowiązany będzie do doraźnego zapewnienia zamawiającemu ciągłości pracy lub pokrycia kosztów i utraconych korzyści oszacowanych przez zamawiającego 7) koszty napraw obciążają wykonawcę, z wyjątkiem konieczności usunięcia awarii spowodowanych eksploatacją przez zamawiającego niezgodną z zaleceniami i dokumentami przedłożonymi przez wykonawcę 8) wykonawcę obciążają koszty obowiązkowych ubezpieczeń maszyny 9) po zakończeniu umowy wykonawca odbierze za pokwitowaniem przedmiotową maszynę z miejsca dostawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.25.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ oraz dołączonych do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ oraz dołączonych do oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ oraz dołączonych do oferty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ oraz dołączonych do oferty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ oraz dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.95
 • 2 - Termin płatności - 0.05

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) konieczność przedłużenia terminu umownego z przyczyn niezależnych od zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od zamawiającego, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) skrócenia okresu obowiązywania umowy z uwagi na nienależyte wywiązywanie się z warunków umowy przez którąkolwiek ze stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pugpakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Inowrocławska 14; 88-170 Pakość pokój 117.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22.01.2015 godzina 12:30, miejsce: ul. Inowrocławska 14; 88-170 Pakość pokój 102 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy