Informacja dot. jakości wody wraz z oceną jakości wody do spożycia

Dyrek­tor Przed­siębior­stwa infor­muje, iż w kilku odcin­kach sieci wodociągowej stwier­dzono obec­ność bak­terii z grupy coli — nie stwier­dzono bak­terii E. coli. Podej­rzane odcinki zostały natych­miast zamknięte, zde­zyn­fekowane i prze­płukane a woda do poszczegól­nych grup odbior­ców została doprowadzona z innych prze­badanych odcin­ków sieci. Trwają procedury napraw­cze w celu przy­wrócenia peł­nej spraw­no­ści całej sieci wodociągowej.

Decyzje Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego w Ino­wrocławiu ws odcin­ków sieci:

Zal.5a_wyd._1__z__01.06.2017r.__Dec._z_rygorem_Koscielec

Zal.5a_wyd._1__z__01.06.2017r.__Dec._z_rygorem_Pakosc_I

Zal.5a_wyd._1__z__01.06.2017r.__Dec._z_rygorem_Pakosc_II-1

 

W związku z powyższym PUG sp. z o.o. zamieszcza ocenę jakości wody do spożycia:

Ocena- Kościelec

Ocena- Inowrocławska

 Poniżej zamieszczamy wyniki akredytowanego laboratorium dot. jakości wody:

Wyniki- Jankowska

Wyniki- Św. Jana

Wyniki- Inowrocławska

Pakość-badania wody

Jankowska- wodociąg