O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych zostało powołane 1 października 1990 r. uchwałą Zarządu Gminy w Pakości. Pierwsza siedziba mieściła się w Pakości przy ulicy Lipowej 13, a pierwszym dyrektorem został Pan Andrzej Puszczykowski. Kolejnymi dyrektorami byli Pan Maciej Piasecki i Pan Janusz Kamiński oraz Pan Krzysztof Jankowski. Obecnie funkcję dyrektora przedsiębiorstwa pełni Pan Maciej Wojtysiak.

Działając na podstawie ustawy z 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w porozumieniu z Radą Miejską w Pakości podjęto starania o przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego. Po dokonaniu wyceny przedsiębiorstwa i zakończeniu negocjacji samorządu pracowniczego przystąpiono do procedur związanych z wpisaniem przedsiębiorstwa do rejestru spółek prawa handlowego.

Dnia 1 lutego 1992 r. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych zostało zarejestrowane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 1993 r. na podstawie wyżej powołanej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstwa, zatrudnienie wynosiło 21 1/2 etatu , z czego 8 1/2 etatu stanowili pracownicy umysłowi a 13 etatów pracownicy fizyczni. Na przestrzeni lat skala zatrudnienia była różna. W niektórych latach zatrudnionych było nawet do 67 pracowników.

Na dzień dzisiejszy spółka zatrudnia 53 osoby.
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. na podstawie umowy zawartej z Gminą Pakość administruje nieruchomościami należącymi do zasobu nieruchomości Gminy Pakość. Zarządzanie to polega m. in. na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym i zgodnym z jej przeznaczeniem.

Przedsiębiorstwo bierze również udział w przetargach na wykonywanie prac remontowo-budowlanych oraz usług komunalnych. Wśród ważniejszych przetargów, które spółka wygrała można wymienić:

● budowę kolektora sanitarnego wraz z przepompownią ścieków na terenie miasta Pakość;
● budowę budynku socjalnego w Węgiercach;
● akcja zima na terenie miasta i gminy Pakość;
● odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość;
● budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”;
● przebudowa targowiska miejskiego „Mój Rynek”.
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. posiada również w eksploatacji:

1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Giebni
2. Sieć wodociągową na terenie miasta i gminy Pakość
3. Oczyszczalnię ścieków komunalnych w Kościelcu
4. Stacje uzdatniania wody:
- Pakość ul. Jankowska 29
- Pakość ul. Inowrocławska 12
- Kościelec
- Ludkowo - stacja rezerwowa, obecnie wyłączona z eksploatacji
5. Kotłownie centralnego ogrzewania:
- Pakość ul. Jankowska 37
- Pakość ul. Inowrocławska 12
- Pakość ul. Inowrocławska 14
- Pakość ul. Fabryczna 2
- Pakość ul. Mieleńska 18
- Kościelec

NUMER KONTAKTOWY


52 351 85 20