O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych zostało powołane 1 października 1990 r. uchwałą Zarządu Gminy w Pakości. Pierwsza siedziba mieściła się w Pakości przy ulicy Lipowej 13, a pierwszym dyrektorem został Pan Andrzej Puszczykowski. Kolejnymi dyrektorami byli Pan Maciej Piasecki, Pan Janusz Kamiński, Pan Krzysztof Jankowski oraz Pan Maciej Wojtysiak. Obecnie funkcję prezesa zarządu pełni Pan Wiesław Nurski.

Działając na podstawie ustawy z 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w porozumieniu z Radą Miejską w Pakości podjęto starania o przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego. Po dokonaniu wyceny przedsiębiorstwa i zakończeniu negocjacji samorządu pracowniczego przystąpiono do procedur związanych z wpisaniem przedsiębiorstwa do rejestru spółek prawa handlowego.

Dnia 1 lutego 1992 r. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych zostało zarejestrowane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 1993 r. na podstawie wyżej powołanej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstwa, zatrudnienie wynosiło 21 1/2 etatu , z czego 8 1/2 etatu stanowili pracownicy umysłowi a 13 etatów pracownicy fizyczni. Na przestrzeni lat skala zatrudnienia była różna. W niektórych latach zatrudnionych było nawet do 67 pracowników.

Na dzień dzisiejszy spółka zatrudnia 59 osób.
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. na podstawie umowy zawartej z Gminą Pakość administruje nieruchomościami należącymi do zasobu nieruchomości Gminy Pakość. Zarządzanie to polega m. in. na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym i zgodnym z jej przeznaczeniem.

Przedsiębiorstwo bierze również udział w przetargach na wykonywanie prac remontowo-budowlanych oraz usług komunalnych. Wśród ważniejszych przetargów, które spółka wygrała można wymienić:

● budowę kolektora sanitarnego wraz z przepompownią ścieków na terenie miasta Pakość;
● budowę budynku socjalnego w Węgiercach;
● akcja zima na terenie miasta i gminy Pakość;
● odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość;
● budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”;
● przebudowa targowiska miejskiego „Mój Rynek”.
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. posiada również w eksploatacji:

1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Giebni
2. Sieć wodociągową na terenie miasta i gminy Pakość
3. Oczyszczalnię ścieków komunalnych w Kościelcu
4. Stacje uzdatniania wody:
- Pakość ul. Jankowska 29
- Pakość ul. Inowrocławska 12
- Kościelec
- Ludkowo - stacja rezerwowa, obecnie wyłączona z eksploatacji
5. Kotłownie centralnego ogrzewania:
- Pakość ul. Jankowska 37
- Pakość ul. Inowrocławska 12
- Pakość ul. Inowrocławska 14
- Pakość ul. Fabryczna 2
- Pakość ul. Mieleńska 18

NUMER KONTAKTOWY


52 351 85 20